Licenčna pogodba

Veljaven od 19. aprila 2018

POMEMBNO – POZORNO PREBERITE:

Ta licenčna pogodba ISL Online (v nadaljevanju: »licenčna pogodba«) predstavlja pravni dogovor med vami (bodisi posameznikom ali posameznim pravnim subjektom – v nadaljevanju »vi«) in podjetjem ISL Online (v nadaljevanju »ISL Online«, »mi« ali »naš«) o programski opremi ISL Online (ISL Light, ISL AlwaysOn, ISL Pronto, ISL Groop), vključno z vsemi povezanimi mediji, tiskovinami ter elektronsko dokumentacijo (v nadaljevanju: »programska oprema«). Programska oprema vključuje tudi vse posodobitve programske opreme, dodatne komponente, spletne storitve in/ali dopolnitve, ki jih zagotovi ali omogoči podjetje ISL Online po datumu, ko prejmete prvo kopijo programske opreme, in sicer v obsegu, ki ne zahteva ločene licenčne pogodbe ali pogojev uporabe. Z namestitvijo, kopiranjem, prenosom, dostopom ali drugo uporabo programske opreme se strinjate, da ste zavezani k pogojem te licenčne pogodbe. Če se ne strinjate s pogoji te licenčne pogodbe, ne nameščajte programske opreme in ne dostopajte do nje ter je tudi na noben drug način ne uporabljajte.

Prenesite Licenčno pogodbo

Licenca za programsko opremo

Programska oprema je zaščitena z zakoni in pogodbami o intelektualni lastnini. Za programsko opremo se izdaja licenca. Programska oprema se ne prodaja. Programska oprema je sestavljena iz več modulov programske opreme (v nadaljevanju »moduli«). Ta licenčna pogodba velja za vse module, razen če je navedeno drugače.

Opredelitev pojmov

Storitev gostovanja ali programska oprema kot storitev ali SaaS

Poslovni odnos, v katerem se podjetje ISL Online zavezuje, da vam bo zagotovilo programsko opremo, vi pa se strinjate s plačilom pristojbin v skladu z našo plačilno politiko. Ko uporabljate programsko opremo, bodo povezave vzpostavljene prek omrežja strežnikov, ki jih vzdržuje podjetje ISL Online.

Strežniška licenca

Poslovni odnos, v katerem pridobite licenco za ISL Conference Proxy Module. V tem primeru si programsko opremo lahko namestite na svoj(e) strežnik(e). Taka namestitev deluje neodvisno od omrežja strežnikov, ki jih vzdržuje ISL Online.

1. DODELITEV LICENCE

Licenciranje aktivnih povezav

Programska oprema je licencirana na posamezno aktivno povezavo prek ISL Conference Proxy.

Splošna dodelitev licence za namestitev in uporabo 15-dnevnega preizkusnega obdobja storitve gostovanja

Za pridobitev 15-dnevne preizkusne različice storitve gostovanja se morate registrirati na spletni strani programske opreme. ISL Online vam bo omogočil brezplačno 15-dnevno preizkusno različico storitve gostovanja, ki jo lahko uporabljate 15 dni po datumu vnosa aktivacijskega ključa. Potrjujete in soglašate, da ima podjetje ISL Online pravico brez pojasnila zavrniti vašo prošnjo za pridobitev 15-dnevne preizkusne različice storitve gostovanja ali se celo ne odzvati na vašo zahtevo. Pravico imate do ene brezplačne 15-dnevne preizkusne različice storitve gostovanja. Po datumu poteka preizkusne različice storitve gostovanja ne morete več uporabljati.

Splošna dodelitev licence za namestitev in uporabo 30-dnevne preizkusne različice strežniške licence

Za pridobitev 30-dnevne preizkusne različice strežniške licence se morate registrirati na spletni strani programske opreme. ISL Online vam bo omogočil brezplačno 30-dnevno preizkusno različico strežniške licence, ki jo lahko uporabljate 30 dni po datumu vnosa aktivacijskega ključa v vaš račun. Potrjujete in soglašate, da ima podjetje ISL Online pravico brez pojasnila zavrniti vašo prošnjo za pridobitev 30-dnevne preizkusne različice strežniške licence ali se celo ne odzvati na vašo zahtevo. Pravico imate do ene brezplačne 30-dnevne preizkusne različice strežniške licence. Po datumu poteka preizkusne različice strežniške licence ne morete več uporabljati.

Splošna dodelitev licence za uporabo storitve gostovanja

Z nakupom kupona PayPerUse oziroma naročnine na programsko opremo lahko programsko opremo uporabljate za omejeno časovno obdobje in omejeno število aktivnih povezav, skladno z dogovorom z ISL Online ali pooblaščenim prodajalcem.

Splošna dodelitev licence za namestitev in uporabo strežniške licence

Z nakupom strežniške licence za programsko opremo lahko uporabljate pridobljeno različico programske opreme za neomejeno časovno obdobje. Uporabljate lahko poljubno število aktivnih povezav, skladno z dogovorom z ISL Online ali pooblaščenim prodajalcem. Podjetje ISL Online bo zagotovilo podporo za izdelek 1 leto po nakupu kopije programske opreme. Kasneje niste upravičeni do brezplačnih nadgradenj ali posodobitev, razen če ISL Online objavi drugače.

Odprtokodna politika

Potrjujete in soglašate, da ta izdelek vključuje programsko opremo, ki jo je razvilo podjetje OpenSSL Project za uporabo v kompletu programskega orodja OpenSSL Toolkit, in se strinjate z licenco OpenSSL.

Pridržek pravic

Vse pravice, ki niso izrecno dodeljene, si pridržuje izključno podjetje ISL Online.

2. OPIS DRUGIH PRAVIC IN OMEJITEV

Zaščita pred kopiranjem

Programska oprema lahko vključuje tehnologijo za zaščito pred kopiranjem z namenom preprečevanja nedovoljenega kopiranja programske opreme. Prepovedano je nepooblaščeno kopirati programsko opremo ali zaobiti katerokoli tehnologijo za zaščito pred kopiranjem, vključeno v programsko opremo.

Omejitve za obratni inženiring, dekompiliranje in razstavljanje

Obratni inženiring, dekompiliranje in razstavljanje programske opreme niso dovoljeni, razen in izključno v obsegu, ko tako dejavnost izrecno dopuščata ta pogodba ali veljavna zakonodaja.

Omejitve uporabe

Programsko opremo lahko uporabljate le v poslovne namene svojega pravnega subjekta. En pravni subjekt se razlikuje od drugega pravnega subjekta, če imata različni davčni številki. Programske opreme ni dovoljeno preprodajati, distribuirati, podlicencirati ali omogočiti njene uporabe za razvoj, proizvodnjo ali trženje storitve ali izdelka, bistveno podobnega tej programski opremi. Programske opreme ni dovoljeno uporabljati na noben način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, obremenil, oviral ali kako drugače vplival na spletno mesto programske opreme, na samo programsko opremo ali omrežja, povezana s programsko opremo.

Podporne storitve

ISL Online lahko priskrbi podporne storitve v zvezi s to programsko opremo (v nadaljevanju »podporne storitve«). Morebitne dodatne programske kode, ki vam jih zagotovimo kot del podpornih storitev, veljajo za del programske opreme in so predmet določil in pogojev te licenčne pogodbe. Potrjujete in soglašate, da lahko ISL Online uporabi tehnične informacije, ki jih posredujete podjetju ISL Online kot del podpornih storitev, v svoje poslovne namene, vključno s podporo in razvojem. ISL Online ne bo izkoristil takšnih tehničnih informacij v obliki, na podlagi katere bi vas bilo mogoče osebno identificirati.

Prenehanje

Podjetje ISL Online lahko brez poseganja v katerekoli druge pravice brez odpovednega roka prekine to pogodbo. V takem primeru morate uničiti vse kopije programske opreme in njene sestavne dele.

3. SPORAZUM O RAVNI STORITEV

Podjetje ISL Online je zavezano k zagotavljanju hitrih in zanesljivih storitev. Za več informacij si oglejte Sporazum o ravni storitev.

4. NADGRADNJE

Če je programska oprema označena kot nadgradnja, morate imeti ustrezno licenco za uporabo izdelka, ki ga je podjetje ISL Online označilo kot upravičenega do nadgradnje za uporabo programske opreme. Programska oprema, označena kot nadgradnja, nadomešča ali dopolnjuje (in lahko onemogoči) izdelek, ki predstavlja osnovo za vašo upravičenost do nadgradnje. Nadgrajen izdelek lahko uporabljate samo skladno s pogoji te licenčne pogodbe.

5. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vse pravice intelektualne lastnine v povezavi s programsko opremo (ki med drugim vključujejo slike, fotografije, animacije, videe in zvočne posnetke, glasbo, besedila in aplete), spremljajoče natisnjeno gradivo in kakršnekoli kopije programske opreme so v lasti podjetja ISL Online ali njegovih pooblaščenih prodajalcev. Vse pravice intelektualne lastnine v povezavi z vsebinami, ki niso vsebovane v programski opremi, vendar so dostopne skozi uporabo programske opreme, so last ustreznih lastnikov in so morda zaščitene z avtorskimi pravicami skladno z veljavnimi zakoni ali drugimi pravicami intelektualne lastnine in pogodb. Ta licenčna pogodba vam ne podeljuje nobenih pravic do uporabe teh vsebin ali pravic v zvezi s katerokoli blagovno znamko izdelkov ali storitev podjetja ISL Online.

6. VARNOSTNA KOPIJA

Naredite lahko eno kopijo programske opreme, izključno v namene varnostnega kopiranja ali arhiviranja. Razen če je izrecno določeno v tej licenčni pogodbi, druge kopije programske opreme ali tiskanega gradiva, ki spremlja programsko opremo, niso dovoljene.

7. VELJAVNA ZAKONODAJA

Če ste programsko opremo pridobili od podjetja ISL Online, to licenčno pogodbo urejajo zakonodaja in predpisi Republike Slovenije. Če ste programsko opremo pridobili od pooblaščenega prodajalca zunaj meja Republike Slovenije, lahko velja lokalna zakonodaja.

8. OMEJENA GARANCIJA

Podjetje ISL Online jamči, da bo programska oprema delovala skladno s priloženim gradivom devetdeset (90) dni od datuma prejema. Za morebitne napake, odkrite po devetdesetih (90) dneh, ne zagotavljamo nobene garancije ali pogojev. Nekatere države/zakonodaje ne dovoljujejo omejitev trajanja implicitnih garancij ali pogojev, zato zgornje omejitve morda za vas ne veljajo. Morebitne dodatke k programski opremi ali posodobitve, servisne pakete (če obstajajo) ali hitre popravke, ki so vam na voljo po preteku devetdesetih (90) dni omejene garancije, ne krije nobena garancija, pa naj bo eksplicitna, implicitna ali zakonodajna. Omejitev popravil; brez posledične ali druge škode. Upravičeni niste do nobene odškodnine, med drugim zaradi posledične škode, če programska oprema ne izpolnjuje pogojev omejene garancije podjetja ISL Online, tudi če katerikoli ukrep ni uspešen. Vaša izključna pravica do ukrepov. Celotno odgovornost in obveznost podjetja ISL Online in njegovih pooblaščenih prodajalcev, kakor tudi vašo pravico do ukrepa, predstavlja izključno (a) vračilo plačane cene (če je to primerno) za programsko opremo, ali (b) popravilo ali zamenjava programske opreme, ki ne izpolnjuje pogojev te omejene garancije in ste jo vrnili podjetju ISL Online ali pooblaščenemu prodajalcu skupaj s kopijo svojega računa. Ukrep po izbiri podjetja ISL Online boste prejeli brezplačno, razen če ste odgovorni za morebitne vam nastale stroške (na primer stroške pošiljanja programske opreme podjetju ISL Online). Ta omejena garancija ne velja v primeru odpovedi programske opreme, ki je posledica nezgode, zlorabe, napačne uporabe, zlorabe ali virusa. Morebitno zamenjavo programske opreme garancija krije za preostalo obdobje prvotne garancije ali trideset (30) dni, kar je dlje. Za uveljavljanje svoje pravice do ukrepanja se obrnite na podjetje ISL Online ali pooblaščenega prodajalca v svoji državi.

9. IZJAVA O GARANCIJAH

Zgornja omejena garancija predstavlja edino izključno jamstvo za vas in velja namesto drugih garancij (če obstajajo), ki bi nastale skupaj s kakršnokoli drugo dokumentacijo ali pakiranji. Razen v okviru omejene garancije in v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje ISL Online in njegovi dobavitelji zagotavljajo programsko opremo in podporne storitve (če obstajajo), kot so na voljo in z vsemi napakami, ter s tem izjavljajo, da ne veljajo nobene garancije ali pogoji, naj bodo eksplicitni, implicitni ali zakonodajni, vključno z morebitnimi implicitnimi jamstvi, obveznostmi in pogoji o primernosti za prodajo, primernosti za določene namene, točnosti ali celovitosti odzivov, rezultatih, strokovnosti, odsotnosti virusov in odsotnosti malomarnosti, vse v zvezi s programsko opremo iz z uspešnim ali neuspešnim zagotavljanjem podpore. Prav tako ne zagotavljamo nobenih garancij ali pogojev na področju lastniških pravic, nemotene uporabe, nemotenega posedovanja, korespondence zaradi opisov ali nekršitev v zvezi s programsko opremo.

10. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ZA NASTANEK NAKLJUČNE, POSLEDIČNE IN DRUGE ŠKODE

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje ISL Online in njegovi pooblaščeni prodajalci niso odgovorni za nobeno posebno, naključno, posredno ali posledično škodo (med drugim vključno s škodo zaradi izpada dobička ali izgube zaupnih ali drugih podatkov, motnjami v poslovanju, osebnimi poškodbami, izgubo zasebnosti, neizpolnitvijo kakršnihkoli dolžnosti, tudi v dobri veri ali razumni meri skrbnosti, malomarnostjo in drugo denarno ali kakršnokoli drugo škodo), ki izvira ali je kakorkoli povezana z uporabo ali nezmožnostjo uporabe programske opreme, izvajanjem ali neizvajanjem podpornih storitev, ali katerimkoli določilom iz te pogodbe, celo v primeru okvare, nedopustnega ravnanja (vključno z malomarnostjo), odškodninske odgovornosti, kršitve pogodbe ali garancije podjetja ISL Online ali pooblaščenih prodajalcev, tudi če so bili podjetje ISL Online ali pooblaščeni prodajalci seznanjeni z možnostjo nastanka takšne škode.

11. OMEJITEV ODGOVORNOSTI IN PRAVNIH SREDSTEV

Ne glede na kakršnokoli škodo, ki bi za vas nastala iz kakršnegakoli razloga (med drugim vključno z vso prej navedeno neposredno ali splošno škodo), je vsa odgovornost podjetja ISL Online in njegovih pooblaščenih prodajalcev v okviru kateregakoli določila iz te pogodbe in vaše pravice do uveljavljanja pravnih sredstev za vse zgoraj našteto (razen za odpravo napak s popravilom ali zamenjavo na podlagi odločitve podjetja ISL Online v zvezi s kakršnokoli kršitvijo omejene garancije), omejena na večji znesek, ki ste ga dejansko plačali za programsko opremo.

12. CELOTNA POGODBA

Ta licenčna pogodba (vključno s kakršnimikoli dopolnili ali spremembami te licenčne pogodbe, ki je priložena programski opremi) predstavlja celotno pogodbo med vami in podjetjem ISL Online v zvezi s programsko opremo in podpornimi storitvami (če obstajajo) ter nadomešča vso predhodno ali sočasno ustno ali pisno komunikacijo, predloge in stališča v zvezi s programsko opremo ali katerokoli drugo vsebino iz te pogodbe. Če se katerikoli pravilnik ali program za podporne storitve podjetja ISL Online znajde v nasprotju z določili te iz pogodbe, prevladajo določila te pogodbe.

13. ODGOVORNOST ZA VSEBINO VAŠIH SPOROČIL

Strinjate se, da ste izključno odgovorni za vsebino vseh vidnih, pisnih ali zvočnih sporočil, ki jih posredujete ob uporabi programske opreme. Nadalje se strinjate, da ne boste uporabljali programske opreme za posredovanje nadlegujočih, žaljivih, grozilnih, nespodobnih in neprimernih sporočil ali gradiva ali sporočil in gradiva, ki bi kršila pravice intelektualne lastnine katerekoli strani ali bi bila drugače nezakonita, ki bi predstavljala povod za civilnopravno odgovornost, ali bi predstavljala ali spodbujala dejanja, ki bi lahko predstavljala kaznivo dejanje pod katerimkoli veljavnim zakonom ali uredbo. Čeprav podjetje ISL Online ni odgovorno za taka sporočila, jih lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila izbriše, če je z njimi seznanjeno.

14. SPREMEMBE

Pridržujemo si pravico, da lahko kadarkoli spremenimo ali dopolnimo to licenčno pogodbo. Vse spremembe bodo skupaj z datumom začetka veljavnosti objavljene na tem spletnem mestu. Svetujemo vam, da spremljate to spletno stran, da boste s spremembami vedno seznanjeni. Če bodo spremembe bistveno vplivale na vaše pravice in obveznosti iz tega naslova, se bomo po najboljših močeh potrudili, da vas o njih obvestimo. Na podlagi vaše neprekinjene uporabe naših izdelkov in storitev po začetku veljavnosti spremenjene Licenčne pogodbe sklepamo, da ste prebrali, razumeli in se strinjali s trenutno različico te Licenčne pogodbe.