Licentieovereenkomst

Van kracht vanaf 19 april 2018

Belangrijk - Lees zorgvuldig

Deze ISL Online Licentieovereenkomst ("LA") is een wettelijke overeenkomst tussen u (of een individuele persoon of een juridische entiteit, die in deze wetgeving als u wordt verwezen) en ISL Online ("ISL Online" of " Wij "of" Onze ") voor de software producten ISL Online (ISL Light, ISL AlwaysOn, ISL Pronto, ISL Groop), inclusief eventuele bijbehorende media, gedrukte materialen en elektronische documentatie (het" Software Product "). Het softwareproduct bevat ook eventuele software-updates, add-on componenten, webdiensten en / of aanvullingen die ISL Online aan u kan verstrekken of beschikbaar stellen aan u na de datum. U ontvangt uw eerste kopie van het softwareproduct voor zover dat dingen niet worden vergezeld van een aparte licentieovereenkomst of gebruiksvoorwaarden. Door het installeren, kopiëren, downloaden, toegangen of anderszins gebruiken van het Software Product, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze LA. Als u de voorwaarden van deze LA niet akkoord gaat, mag u het softwareproduct niet installeren, toegang krijgen of gebruiken.

Download de licentieovereenkomst

Software product licentie

Het Software Product is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en verdragen. Het softwareproduct is gelicentieerd, niet verkocht. Het Software Product is een combinatie van verschillende software modules ("Modules"). Deze LA verwijst evenzeer naar alle modules, tenzij anders vermeld.

Definities

Hosted Service of Software als een Service of SaaS

Zakelijke relatie waar ISL Online zich bindt om Software Product aan u te verstrekken en u gaat akkoord met het betalen van kosten volgens onze prijsbeleid. Wanneer u het softwareproduct gebruikt, worden de verbindingen opgericht via het netwerk van servers die onderhouden worden door ISL Online.

Server licentie

Zakelijke relatie waar u een licentie voor ISL Conferentie Proxy Module verwerft. In dat geval kunt u het softwareproduct op uw eigen server(s) installeren. Dergelijke installatie werkt onafhankelijk van het netwerk van servers die door ISL Online worden onderhouden.

1. LICENTIETOESTEMMING

Het licenseren van actieve verbindingen

Het softwareproduct is gelicentieerd per actieve verbinding via de ISL Conference Proxy.

Algemene licentietoestemming voor het installeren en gebruiken van een 15-daagse proefversie van de hosted service

Om de 15-daagse Proefversie van de Hosted Service te verkrijgen, moet u zich registreren op de website van het Softwareproduct. ISL Online geeft u een gratis 15-daagse proefversie van de hosted service, die u 15 dagen na de datum waarop u de activeringscode activeert, kan gebruiken. U erkent en gaat ermee akkoord dat ISL Online het recht heeft uw verzoek om een 15-daagse proefperiode van de Hosted Service te weigeren zonder uitleg of zelfs niet op uw verzoek te reageren. U hebt recht op een gratis 15-daagse proefperiode van de Hosted Service. U mag uw proefversie van de Hosted Service niet gebruiken na de vervaldatum.

Algemene licentietoestemming voor het installeren en gebruiken van een 30-daagse proef van server licentie

Om de 30-daagse proefversie van de server licentie te verkrijgen, moet u zich registreren op de website van het softwareproduct. ISL Online geeft u een gratis 30-daagse proefversie van de server licentie, die u 30 dagen na de datum waarop u de Activation Key op uw account heeft ingeschakeld, kunt gebruiken. U erkent en gaat ermee akkoord dat ISL Online het recht heeft om uw verzoek te weigeren om een 30-daagse proefperiode van de server licentie zonder uitleg te verkrijgen of zelfs niet op uw verzoek te reageren. U hebt recht op een gratis 30-daagse proefperiode van de server licentie. U mag uw proefversie van de server licentie niet gebruiken na de afloopdatum.

Algemene licentietoestemming om de Hosted Service te gebruiken

Door de PayPerUse Coupon te kopen of te abonneren op het Software Product, kunt u het Software Product voor de beperkte tijd en aantal actieve verbindingen gebruiken, zoals afgesproken met de ISL Online of zijn Authorized Reseller.

Algemene licentietoestemming om de server licentie te installeren en te gebruiken

Door een Server Licentie van het Software Product te kopen, mag u de verkregen versie van het Software Product voor onbeperkte tijd gebruiken. U kan gebruik maken van zoveel actieve verbindingen als afgesproken met ISL Online of zijn Authorized Reseller. U hebt geen recht op gratis upgrades of updates, tenzij anders vermeld door ISL Online. ISL Online levert de ondersteuning van het product ten minste 1 jaar nadat u een kopie van het Software Product hebt gekocht.

Open Source Beleid

U erkent en gaat ermee akkoord dat dit product software bevat die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit en u gaat akkoord met de OpenSSL licentie.

Voorbehoud van rechten

Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn toegekend, worden gereserveerd door ISL Online.

2. BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN

Kopieerbeveiliging

Het softwareproduct kan kopieerbeveiligingstechnologie bevatten om het onbevoegde kopiëren van het softwareproduct te voorkomen. Het is illegaal om ongeautoriseerde kopieën van het Software Product te maken of om de kopieerbeveiligingstechnologie die in het Software Product is opgenomen te omzeilen.

Beperkingen op reverse engineering, decompilatie en demontage

U mag het softwareproduct niet manipuleren, decompileren of demonteren, behalve en alleen voor zover deze activiteit uitdrukkelijk is toegestaan door deze LA of toepasselijke wetgeving, ondanks deze beperking.

Gebruiksbeperkingen

U mag het Software Product alleen gebruiken voor de zakelijke doeleinden van uw rechtspersoon. Een juridische entiteit is anders dan een andere rechtspersoon als zij verschillende BTW-nummers hebben. U mag het Software Product niet verkopen, distribueren of onderlicenceren of het Software Product gebruiken voor de ontwikkeling, productie of marketing van een service of product dat nagenoeg lijkt op het Software Product. U mag het Software Product niet gebruiken op een manier die de websites, softwareproduct of netwerken die zijn aangesloten op het softwareproduct, kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, belemmeren of anderszins interfereren met de websites van het softwareproduct.

Ondersteunende diensten

ISL Online biedt u ondersteuningstechnologieën die betrekking hebben op het softwareproduct ("support services"). Eventuele aanvullende software code die u als onderdeel van de ondersteuningsdiensten wordt verstrekt, worden beschouwd als onderdeel van het Software Product en onder de voorwaarden van deze LA. U erkent en gaat ermee akkoord dat ISL Online technische informatie mag gebruiken. U verstrekt aan ISL Online als onderdeel van de Ondersteuningsdiensten voor zakelijke doeleinden, inclusief productondersteuning en -ontwikkeling. ISL Online zal dergelijke technische informatie niet gebruiken in een formulier dat u persoonlijk identificeert.

Beëindiging

Onverminderd eventuele andere rechten, kan ISL Online deze LA beëindigen. In dat geval moet u alle kopieën van het softwareproduct en alle onderdelen ervan vernietigen.

3. SERVICE LEVEL COMMITMENT (SLA)

ISL Online is toegewijd aan het leveren van snelle en betrouwbare diensten. Raadpleeg de Service Level Agreement (SLA) voor meer informatie.

4. UPGRADES

Als het softwareproduct is gemarkeerd als een upgrade, moet u goed zijn gelicentieerd om een product te gebruiken dat door ISL Online is geïdentificeerd om in aanmerking te komen voor de upgrade om het softwareproduct te gebruiken. Een softwareproduct dat als upgrade wordt gemarkeerd, vervangt of vult het product aan dat de basis vormde voor uw geschiktheid voor de upgrade. U mag het verkregen verbeterde product alleen gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze wetgeving.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle titel en intellectuele eigendomsrechten in en naar het Software Product (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, animaties, video's, audio, muziek, tekst en applets die in het Software Product zijn opgenomen), de bijgevoegde afdrukmateriaal en eventuele exemplaren van het Software Product zijn eigendom van ISL Online of zijn Authorized Resellers. Alle titel- en intellectuele eigendomsrechten die niet in het Softwareproduct zijn opgenomen, maar kunnen worden verkregen door gebruik van het Software Product, zijn eigendom van de respectieve inhoudseigenaren en kunnen beschermd worden door toepasselijk auteursrecht of andere wetten en verdragen over intellectuele eigendom. Deze LA geeft u geen rechten om dergelijke inhoud te gebruiken en geeft u geen rechten in verband met handelsmerken of servicemerken van ISL Online.

6. BACK-UP KOPIE

U mag één exemplaar van het Software Product uitsluitend maken voor back-up of archiefdoeleinden. Behalve uitdrukkelijk in deze wetgeving aangehaald, mag u geen kopieën maken van het softwareproduct of de afgedrukte materialen die bij het softwareproduct worden geleverd.

7. TOEPASSELIJK RECHT

Als u dit Software Product van ISL Online hebt verkregen, is deze LA onderhevig aan en geregeld door de wetten en statuten van de Republiek Slovenië. Als dit Software Product is verkregen van een erkende Reseller van ISL Online buiten de Republiek Slovenië, dan kan de lokale wetgeving van toepassing zijn.

8. BEPERKTE GARANTIE

ISL Online garandeert dat het softwareproduct voor een periode van negentig (90) dagen vanaf de ontvangstdatum aanzienlijk zal uitvoeren in overeenstemming met de bijbehorende materialen. Bij gebreken die na de negentig (90) dagen zijn ontdekt, is er geen garantie of voorwaarde van welke aard dan ook. Sommige staten / jurisdicties laten geen beperkingen toe op hoe lang een impliciete garantie of voorwaarde duurt, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet van toepassing op u. Eventuele aanvullingen of updates van het Software Product, eventuele servicepakketjes of hotfixes die u na het verstrijken van de negentig (90) dagen van de Beperkte Garantieperiode heeft ontvangen, worden niet onderworpen aan enige garantie of voorwaarde, uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk. Beperking op remedies; geen gevolgschade of andere schadevergoeding. U heeft geen aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevolgschade, indien het softwareproduct niet voldoet aan de beperkte garantie van ISL Online, ook al is een oplossing niet van essentieel belang. Uw exclusieve oplossing. De volledige aansprakelijkheid van ISL Online en haar Geautoriseerde Resellers, en uw exclusieve oplossing, zijn (a) teruggave van de betaalde prijs (indien van toepassing) voor het Software Product, of (b) reparatie of vervanging van het Software Product, die niet voldoet aan deze Beperkte Garantie en dat wordt teruggestuurd naar ISL Online of haar Authorized Reseller met een kopie van uw bon. U ontvangt de door ISL Online gekozen remedie gratis, behalve dat u verantwoordelijk bent voor eventuele kosten die u kan veroorzaken (bijvoorbeeld kosten van het verzenden van het softwareproduct naar ISL Online). Deze beperkte garantie is nietig indien het defect van het Software Product is veroorzaakt door ongeval, misbruik, verkeerde toepassing, abnormaal gebruik of een virus. Elk vervangend Software Product is gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode of dertig (30) dagen, naargelang het langer is. Om uw remedie uit te oefenen, kunt u contact opnemen met ISL Online of de geautoriseerde Reseller van de ISL Online die uw land verricht.

9. VERWERPING VAN GARANTIES

De beperkte garantie die hierboven staat, is de enige uitdrukkelijke garantie die aan u is gegeven en wordt verstrekt in plaats van andere uitdrukkelijke garanties (indien van toepassing) die zijn gecreëerd door documentatie of verpakkingen. Met uitzondering van de Beperkte Garantie en voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bieden ISL Online en zijn leveranciers de software en ondersteunende diensten (indien aanwezig) zoals ze zijn en met alle fouten, en hierbij wijzen zij alle andere garanties en voorwaarden af, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele (indien aanwezig) impliciete garanties, plichten of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid of volledigheid of reacties, resultaten, werkelijke inspanningen, gebrek aan virussen en van nalatigheid, alle met betrekking tot de software, en het verlenen van of het niet verlenen van ondersteunende diensten. Er is ook geen garantie of eigendomsvoorwaarde, rustig genot, rustig bezit, overeenstemmig met de beschrijving of niet-inbreuk met betrekking tot de software.

10. UITSLUITING VAN INCIDENTELE, GEVOLG- EN ANDERE SCHADE

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is ISL Online of haar geautoriseerde wederverkopers in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, indirecte of vervolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade door winstderving of het verlies van vertrouwelijke of andere informatie, bedrijfsstagnatie, lichamelijk letsel, verlies van privacy, door het niet voldoen aan eender welke plicht, met inbegrip van goede trouw of redelijke zorg, door nalatigheid, en voor enige andere geldelijke of andere schade, welke dan ook) die voortkomt uit of op enigerlei wijze betrekking heeft op het gebruik van het Softwareproduct of het onvermogen om het te gebruiken, de verstrekking of het niet verlenen van Ondersteuningsdiensten, of anderszins onder of in verband met enige bepaling van deze Licentieovereenkomst, zelfs in geval van fout, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid, contractbreuk of schending van de Garantie van ISL Online of een Geautoriseerde Reseler, en zelfs als ISL Online of elke Authorized Reseler op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN REMEDIES

Niet in strijd met eventuele schade die u om welke reden dan ook mag ondervinden (inclusief, zonder beperking, alle hierboven genoemde schade en alle directe of algemene schade), de volledige aansprakelijkheid van ISL Online en enige van zijn Authorized Reselers onder enige bepaling van dit artikel en uw exclusief remedie voor al het voorgaande (met uitzondering van een oplossing voor reparatie of vervanging gekozen door ISL Online met betrekking tot eventuele schending van de Beperkte Garantie) wordt beperkt tot het grotere bedrag dat u daadwerkelijk heeft betaald voor de Software.

12. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze LA (inclusief eventuele addendum of wijziging van deze LA die bij het Software Product is opgenomen) is de volledige overeenkomst tussen u en ISL Online met betrekking tot het Software Product en de ondersteunende diensten (indien aanwezig) en ze vervangen alle voorgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke mededelingen, voorstellen en voorstellen met betrekking tot het Software Product of enig ander onderwerp dat door deze LA wordt behandeld. Voor zover de voorwaarden van elk ISL Online-beleid of programma's voor ondersteunende diensten in strijd zijn met de voorwaarden van deze LA, zullen de voorwaarden van deze LA voorrang hebben.

13. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN UW COMMUNICATIE

U gaat ermee akkoord dat u uitsluitend verantwoordelijk bent voor de inhoud van alle visuele, schriftelijke of hoorbare communicatie die u verzendt door gebruik te maken van het softwareproduct. U gaat er verder mee akkoord om het Software Product niet te gebruiken om berichten of materiaal dat lastig, lasterlijk, dreigend, obsceen, onfatsoenlijk is, de intellectuele eigendomsrechten van een partij te schenden of anderszins onrechtmatig te schenden, wat zou leiden tot burgerlijke aansprakelijkheid of wat vormt of stimuleert een gedrag dat een strafbaar feit kan vormen, volgens een toepasselijke wet of verordening. Hoewel ISL Online niet verantwoordelijk is voor dergelijke communicatie, kunnen wij dergelijke communicaties verwijderen die we op elk gewenst moment bewust worden zonder voorafgaande kennisgeving aan U.

14. WIJZIGINGEN

We behouden ons het recht voor om deze licentieovereenkomst te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Eventuele wijzigingen worden op deze website geplaatst samen met de ingangsdatum. We raden u aan deze website te volgen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. In het geval dat de wijzigingen wezenlijk van invloed zijn op uw rechten of verplichtingen hieronder, zullen we redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van de verandering. Uw voortdurende gebruik van onze producten en diensten nadat de herziene Licentieovereenkomst effectief is geworden, geeft aan dat u de huidige versie van deze Licentieovereenkomst hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord bent gegaan.